Условия на RM

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА RATEMATE

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Смарт Гейт“ ООД, ЕИК 204611507, със седалище и адрес на управление гр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5 („Доставчик“) и Потребителите, ползващи мобилното приложение RateMate („Приложението“).

(2) Чрез регистрацията и ползването на Приложението, Потребителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГАТА

Чл. 2. (1) Информация относно „Смарт Гейт“ ООД:

 1. Наименование: „Смарт Гейт“ ООД;
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5;
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5.

(2) Надзорни органи:

а) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

б) Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. (1) Приложението предоставя на Потребителите възможност, след регистрация и вход в системата, да разглеждат стоки и продукти от каталог, като се информират относно техния рейтинг, даден от други ползватели на Приложението, да дават своята оценка за съответен продукт съобразно рейтинг системата, както и да изготвят лични списъци за пазаруване.

(2) Целта на Приложението е осигуряване на информираност сред Потребителите относно оценката на стоки и продукти, разпространявани в мрежите на супермаркети и хранителни магазини на територията на Република България, включително онлайн магазини, обособени в определени категории, както и предоставянето на възможност на лицата, които желаят, да дават своята оценка за продуктите, включени в каталога на Приложението и да изготвят лични списъци за пазаруване.

Чл. 4. Потребителите на Приложението могат да извършват следните действия:

 1. Да се регистрират безплатно в Приложението чрез създаване на профил с имейл адрес и парола, чрез използване на личния им Facebook профил, или чрез Apple ID профилите им, когато са ползватели на iOS;
 2. Да преглеждат всички продукти и стоки в Приложението и техните оценки от други Потребители;
 3. Да дават своята оценка за продуктите и стоките в Приложението съобразно рейтинг системата;
 4. Да правят предложения за публикуване в Приложението на нови продукти, които не са включени в Приложението към момента на отправяне на искането;
  5. Да изготвят лични списъци за пазаруване и да ги споделят;
 5. Да изпращат до Доставчика сигнали и предложения, както посредством Приложението, така и чрез имейл адрес;
 6. Да подават сигнали до Доставчика за коментари или действия на други ползватели, които нарушават морала и добрите нрави, културата на общуване в Интернет пространството и тези условия;
 7. Да участват в игри и кампании, организирани от Доставчика, при спазване на условията за съответната игра или кампания;
 8. Да бъдат уведомявани за правата им, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Приложението.

Чл. 5. Доставчикът осигурява ползването на Приложението от Потребителите и гарантира правата им, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 6. (1) За да използва Приложението, Потребителят трябва да се регистрира като за целта въведе избрани от него потребителско име и парола за отдалечен достъп, и посочи имейл адрес, или да се регистрира със свой личен Facebook профил, или чрез Apple ID профил, когато е ползвател на iOS, като по този начин създаде свой акаунт в платформата на Приложението, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на регистрация в Приложението, съобразно  процедурата за регистрация.

(3) С попълване на данните си, отмятане на „Съгласен/съгласна съм с Общите Условия и Условия за обработка на лични данни” и натискане на бутона „Регистрация“, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва, както и че дава своето изрично съгласие предоставените от него лични данни да се обработват от Доставчика съгласно Условията за обработка и защита на лични данни.

(4) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни за имейл адреса, който използва при регистрация, като не следва да използва чужд имейл адрес за създаването на фалшиви профили. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

Чл. 7. (1) Приложението е налично за изтегляне и инсталиране на крайно мобилно устройство в Google Play и App Store.

(2) За използването на Приложението е необходимо Потребителят да притежава смартфон или таблет с операционна система Android или iOS, както и безжична или мобилна връзка с Интернет.

(3) Ползването на Приложението е безплатно, като всички разноски, които могат да възникнат за Потребителя във връзка с използването му, са изцяло свързани с условията за трафик на данни и ползване на мобилен Интернет от съответния мобилен оператор.

Чл. 8. (1) При регистрация на Потребител чрез Facebook акаунт, Доставчикът събира автоматично данни от публичния профил, а именно ID, имена, формат на имена, профилна снимка,  имейл адрес, пол, местоположение, роден град и дата на раждане, както и друга информация, определена от Facebook като минимално необходима за предоставяне при извършване на регистрация чрез използване на Facebook акаунт.

(2) При регистрация на Потребител чрез Apple ID профил, Доставчикът събира автоматично данни от публичния профил, а именно имейл адрес.

Чл. 9. (1) След вход в платформата, Потребителят има достъп до и може да извършва следните действия:

 1. Преглед на всички налични в Приложението стоки и продукти с имена, описание и снимка, които са разпределени по категории, определени от Доставчика;
 2. Преглед на дадения от други Потребители рейтинг на продуктите;
 3. Оценяване на избрана от Потребителя стока или продукт чрез натискане на съответния бутон за рейтинг, след което неговата оценка директно ще бъде приета за продукта и видна за останалите Потребители на Приложението;
 4. Създаване на личен списък за пазаруване.

(2) В случай, че Потребител има желание да включи нов продукт в каталозите на Приложението и/или да публикува снимка на продукт, той може да отправи своето предложение до Доставчика, като изтегли актуалната форма, достъпна на адрес: https://www.ratemate.eu/. Регистрираните в Приложението потребители трябва да попълнят във формата коректно изискваната информация за продукта, който желаят да включат в каталозите на Приложението и да изпратят по имейл адрес попълнената форма на Доставчика, без да променят форматинга, разширението и други технически характеристики на файла. В случай, че големината на файловете е твърде голяма, за да бъдат изпратени като приложение в имейл съобщение, то също могат да се използват платформи за споделяне, откъдето да бъдат свалени предложенията за нови продукти.

(3) Преди да публикува в Приложението данни за нов продукт, предложен от Потребител по реда на ал. 2, Доставчикът проверява получената попълнена форма от Потребителя за пропуски или грешки в попълването, включително за невярно, заблуждаващо, нецензурирано или по друг начин неподходящо за публикуване съдържание. Доставчикът си запазва правото да преформатира получените снимки в технически подходящ и съвместим с платформата формат, както и да преименува снимките по свой критерий. В случай на установени непълноти, грешки или пропуски, Доставчикът изпраща на имейл адреса, с който е регистриран Потребителят, коментари и препоръки за поправка на формата, като по никакъв начин не променя самостоятелно информацията, която Потребителят желае да се публикува в Приложението. При разминаване на регистрирания имейл адрес на Потребителя в профила му с този, от който е получено предложението, преди да предприеме каквото и да било последвало действие, Доставчикът уведомява Потребителя на имейл адреса от профила му, че е получено предложение от различен от регистрирания имейл адрес. На този имейл адрес Потребителят трябва да отговори в свободен текст с потвърждение, че заявката за публикуване на нов продукт е направена от него, а не на друго лице. В случай че не получи такъв отговор, Доставчикът си запазва правото да не публикува нови продукти, включително и снимки.

(4) Доставчикът си запазва правото да отказва публикуването на продукти и техни снимки директно от Потребители, отправили искане за това, без да е необходимо да мотивира същото, както и да изтрива публикации на Потребители, които се отклоняват от първоначално заявеното или нарушават правилата на морала и добрите нрави. Доставчикът си запазва правото да не обработва предложения на лица, които не са Потребители на Приложението.

(5) Потребителят може да създаде свои лични списъци за пазаруване, които се съхраняват в профила му в Приложението, откъдето той може да ги редактира, управлява, изтрива и споделя. 

(6) Доставчикът може, самостоятелно или по сигнал на Потребител, да изтрива коментари на потребители на Приложението, които нарушават правилата на морала и добрите нрави, съдържат нецензурни или неверни твърдения или по друг начин нарушават тези Правила.

(7) Доставчикът има право да изтрива акаунти на Потребители, които системно нарушават тези Общи условия и правилата на морала и добрите нрави, чрез опити за публикуване на невярно, заблуждаващо или нецензурирано съдържание, както и такова, което би могло да увреди правата и интересите на трети лица. 

(8) Доставчикът има право да изтрива акаунти на Потребители, които не са били активни и не са използвали Приложението повече от една година, като ще ги уведоми съответно за предприемането на тези действия. Изтриването на акаунт на неактивен Потребител не препятства последващо създаване на нов акаунт със същия имейл адрес.

Чл. 10. (1) При ползването на Приложението Потребителят се задължава да действа добросъвестно и да не извършва оценки единствено с цел увреждане на репутацията на притежателя на съответната марка продукт.

(2) В случай, че Доставчикът установи недобросъвестно поведение от Потребител във връзка с оценката на стоки и продукти, той има правото да блокира този Потребител от Приложението и да ограничи използването му, а при системно недобросъвестно поведение – да изтрие неговия акаунт.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ОТ ДОСТАВЧИКА

Чл. 11. (1) Доставчикът се задължава да осигурява безпроблемното ползване на Приложението за регистрираните потребители, доколкото това зависи от него.

(2) Доставчикът следи за правилното ползване на Приложението съобразно тези Общи условия и има правото да преустановява достъпа на Потребители, които извършват действия, които са в несъответствие с Общите условия и правилата на морала и добрите нрави.

Чл. 12. (1) Доставчикът събира и обработва информация за ползването на Приложението от Потребителите с цел подобряване на потребителското изживяване, подобряване на функционалността на Приложението, както и за статистически, маркетингови и рекламни цели.

(2) Доставчикът събира информация за активността на използване на Приложението от даден Потребител, включително данни относно кога е влизал в платформата, продуктите, които е оценявал и дата и час на оценките, както и какви продукти е преглеждал. Информацията за потребителското ползване може да се използва от Доставчика за подбиране и предлагане на реклами за продукти и производители/търговци на продукти, които отговарят на потребителското търсене и интерес при използване на Приложението.

(3) Доставчикът използва услугите на трети страни за събиране и обобщаване на информацията за ползването на Приложението и уебсайта от потребителите/посетителите чрез инструментите Facebook Pixel, Google Analytics и Firabase. Събираната информация не е индивидуализираща и се използва за целите на съставяне на анализ и агрегирана статистика, която помага на Доставчика да подобрява предоставяните от него услуги и функционалности в Приложението.

(4) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има правото да предава обобщена и неиндивидуализираща (анонимизирана) информация за потребителското търсене и нагласи на трети лица за целите на маркетинга и популяризиране на Приложението, включително на рекламни агенции, производители, дистрибутори и други, за извършване на маркетингови проучвания за поведението и търсенето на Потребителите.

Чл. 13. (1) Доставчикът не предоставя гаранции за пригодността за ползване на Приложението на мобилното устройство на Потребителя, както и за евентуални проблеми при неговото ползване, свързано с правилното функциониране на мобилното устройство и операционна система.

(2) Доставчикът не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на предоставяната функционалност през Приложението, които се дължат на обективни и/или технически фактори.

(3) Доставчикът не носи отговорност, ако мобилното устройство на Потребителя или базата данни на Доставчика, е достъпена от трето неоторизирано лице, доколкото това е било извън контрола на Доставчика.

(4) Доставчикът не носи отговорност спрямо трети лица, които отправят претенции към Потребителите на Приложението във връзка с неговото използване, както и за вреди причинени от Потребителя на трети лица.

(5) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, притежание както на Потребителя, така и на Доставчика и негови парньори и подизпълнители, и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 14. (1) Доставчикът не носи отговорност за нарушения на права на интелектуална собственост на трети лица върху изображения, брандинг и всяко друго съдържание, публикувано от Потребителите при ползване на Приложението.

(2) Визуалните елементи в Приложението, с изключение на снимките на продуктите, представляват интелектуална собственост на Доставчика и не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Доставчика.

(3) Потребителят има правото да използва Приложението за целите, за които то е създадено, като е забранено копирането, предаването, разпространението и съхранението на Приложението и материалите в него без предварителното писмено съгласие на Доставчика.

(4) Доставчикът използва единствено изображения на стоки и продукти, които са публикувани от Потребители, на които Доставчикът е предоставил възможност да качат свои снимки и материали съгласно чл. 9, ал. 2, като с публикуването им Потребителите гарантират, че не нарушават права на интелектуална собственост на трети лица.  

(5) Използваните в Приложението имена и брандове на стоки и продукти принадлежат на техните собственици.

(6) Потребителите имат право да добавят нови продукти в приложението, в който случай Потребителят се задължава да не уврежда интересите на трети лица, включително като спазва изискванията на морала, добрите нрави, защитата на интелектуалната собственост, репутацията на третото лице, търговска тайна, защита на личните данни, защита на конкуренцията и потребителите и не извършва дискриминация по какъвто и да било начин. Потребителите носят самостоятелно гражданска, административна и наказателна отговорност за каченото и споделено от тях съдържание в Приложението.

Чл. 15. (1) Доставчикът не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Приложението чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт или издание, освен без писменото изрично одобрение.

(2) Препращането към материали в Приложението от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Доставчика върху материалите или авторството на ползвателите върху изображенията, така че посетителите на сайта не биват въвеждани в заблуждение.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 16. (1) Доставчикът получава изричното съгласие на Потребителя за обработка на личните му данни чрез маркиране на чек-бокса за съгласие с Общите условия и Условията за обработка и защита на лични данни за използване на Приложението.

(2) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данн и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и съгласно Закона за защита на личните данни.

(3) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Доставчикът обработва включително техническа информация, свързана с използването на Приложението, която не цели идентификация на лицата-ползватели на Приложението, но би могла в съвкупност с други данни да доведе до индивидуализиране. Тази информация е технически необходима за осигуряване функционирането на Приложението и използването му от Потребителите.

(5) Доставчикът обработва личните данни на Потребителите съгласно приетите от него  Условия за обработка и защита на лични данни.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, като последният уведомява по подходящ начин всички Потребители на Приложението. Ползването на Приложението от Потребителя след изменението в Общите условия се счита за приемане на измененията.

Чл. 18. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Потребителят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 19. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на Приложението, считано от 25 август 2020г. Тези условия за последно са изменени на 20 юли 2021г.