Условия на RM

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА RATE MATE

 

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Смарт Гейт“ ООД, ЕИК 204611507, със седалище и адрес на управление гр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5 („Доставчик“) и Потребителите, ползващи мобилното приложение Rate Mate („Приложението“).

(2) Чрез регистрацията и ползването на Приложението, Потребителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

 

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГАТА

Чл. 2. (1) Информация относно „Смарт Гейт“ ООД:

 1. Наименование: „Смарт Гейт“ ООД;
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5;
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5.

(2) Надзорни органи:

а) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

б) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. (1) Приложението предоставя на Потребителите възможност, след регистрация и вход в системата, да разглеждат стоки и продукти от каталог, като се информират относно техния рейтинг, даден от други ползватели на Приложението, както и да дават своята оценка за съответен продукт съобразно рейтинг системата.

(2) Целта на Приложението е осигуряване на информираност сред Потребителите относно оценката на стоки и продукти, разпространявани в мрежите на супермаркети и хранителни магазини на територията на Република България, включително онлайн магазини, обособени в определени категории, както и предоставянето на възможност на лицата, които желаят, да дават своята оценка за продуктите, включени в каталога на Приложението.

Чл. 4. Потребителите на Приложението могат да извършват следните действия:

 1. Да се регистрират безплатно в Приложението чрез създаване на профил с имейл адрес и парола, чрез използване на личния им Facebook профил,или чрез Apple ID профилите им, когато са ползватели на iOS;
 2. Да преглеждат всички продукти и стоки в Приложението и техните оценки от други Потребители;
 3. Да дават своята оценка за продуктите и стоките в Приложението съобразно рейтинг системата;
 4. Да правят предложения за публикуване в Приложението на нови продукти, които не са включени в Приложението към момента на отправяне на искането;
 5. Да изпращат до Доставчика сигнали и предложения, както посредством Приложението, така и чрез имейл адрес;
 6. Да бъдат уведомявани за правата им, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Приложението.

Чл. 5. Доставчикът осигурява ползването на Приложението от Потребителите и гарантира правата им, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 6. (1) За да използва Приложението, Потребителят трябва да се регистрира като за целта въведе избрани от него потребителско име и парола за отдалечен достъп, и посочи имейл адрес, или да се регистрира със свой личен Facebook профил, или чрез Apple ID профил, когато е ползвател на iOS, като по този начин създаде свой акаунт в платформата на Приложението, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на регистрация в Приложението, съобразно  процедурата за регистрация.

(3) С попълване на данните си, отмятане на „Съгласен/а съм с и приемам Общите условия и Условията за обработка и защита на личните данни на Rate Mate”  и натискане на бутона „Регистрация“, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва, както и че дава своето изрично съгласие предоставените от него лични данни да се обработват от Доставчика съгласно Условията за обработка и защита на лични данни.

(4) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни за имейл адреса, който използва при регистрация, като не следва да използва чужд имейл адрес за създаването на фалшиви профили. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

Чл. 7. (1) Приложението е налично за изтегляне и инсталиране на крайно мобилно устройство в Google Play и App Store.

(2) За използването на Приложението е необходимо Потребителят да притежава смартфон или таблет с операционна система Android или iOS, както и безжична или мобилна връзка с Интернет.

(3) Ползването на Приложението е безплатно, като всички разноски, които могат да възникнат за Потребителя във връзка с използването му, са изцяло свързани с условията за трафик на данни и ползване на мобилен Интернет от съответния мобилен оператор.

Чл. 8. (1) При регистрация на Потребител чрез Facebook акаунт, Доставчикът събира автоматично данни от публичния профил, а именно ID, имена, формат на имена, профилна снимка,  имейл адрес, пол, местоположение, роден град и дата на раждане, както и друга информация, определена от Facebook като минимално необходима за предоставяне при извършване на регистрация чрез използване на Facebook акаунт.

(2) При регистрация на Потребител чрез Apple ID профил, Доставчикът събира автоматично данни от публичния профил, а именно имейл адрес.

Чл. 9. (1) След вход в платформата, Потребителят има достъп до и може да извършва следните действия:

 1. Преглед на всички налични в Приложението стоки и продукти с имена, описание и снимка, които са разпределени по категории, определени от Доставчика;
 2. Преглед на дадения от други Потребители рейтинг на продуктите;
 3. Оценяване на избрана от Потребителя стока или продукт чрез натискане на съответния бутон за рейтинг, след което неговата оценка директно ще бъде приета за продукта и видна за останалите Потребители на Приложението.

(2) В случай, че Потребител има желание да включи нов продукт в каталозите на Приложението и/или да публикува снимка на продукт, той може да отправи своето предложение до Доставчика, като изтегли актуалната форма, достъпна на адрес: https://www.ratemate.eu/. Регистрираните в Приложението потребители трябва да попълнят във формата коректно изискваната информация за продукта, който желаят да включат в каталозите на Приложението и да изпратят по имейл адрес попълнената форма на Доставчика, без да променят форматинга, разширението и други технически характеристики на файла. В случай, че големината на файловете е твърде голяма, за да бъдат изпратени като приложение в имейл съобщение, то също могат да се използват платформи за споделяне, откъдето да бъдат свалени предложенията за нови продукти.

(3) Преди да публикува в Приложението данни за нов продукт, предложен от Потребител по реда на ал. 2, Доставчикът проверява получената попълнена форма от Потребителя за пропуски или грешки в попълването, включително за невярно, заблуждаващо, нецензурирано или по друг начин неподходящо за публикуване съдържание. Доставчикът си запазва правото да преформатира получените снимки в технически подходящ и съвместим с платформата формат, както и да преименува снимките по свой критерий. В случай на установени непълноти, грешки или пропуски, Доставчикът изпраща на имейл адреса, с който е регистриран Потребителят, коментари и препоръки за поправка на формата, като по никакъв начин не променя самостоятелно информацията, която Потребителят желае да се публикува в Приложението. При разминаване на регистрирания имейл адрес на Потребителя в профила му с този, от който е получено предложението, преди да предприеме каквото и да било последвало действие, Доставчикът уведомява Потребителя на имейл адреса от профила му, че е получено предложение от различен от регистрирания имейл адрес. На този имейл адрес Потребителят трябва да отговори в свободен текст с потвърждение, че заявката за публикуване на нов продукт е направена от него, а не на друго лице. В случай че не получи такъв отговор, Доставчикът си запазва правото да не публикува нови продукти, включително и снимки.

(4) Доставчикът си запазва правото да отказва публикуването на продукти и техни снимки директно от Потребители, отправили искане за това, без да е необходимо да мотивира същото, както и да изтрива публикации на Потребители, които се отклоняват от първоначално заявеното или нарушават правилата на морала и добрите нрави. Доставчикът си запазва правото да не обработва предложения на лица, които не са Потребители на Приложението.

(5) Доставчикът има право да изтрива акаунти на Потребители, които системно нарушават тези Общи условия и правилата на морала и добрите нрави, чрез опити за публикуване на невярно, заблуждаващо или нецензурирано съдържание, както и такова, което би могло да увреди правата и интересите на трети лица.

(6) Доставчикът има право да изтрива акаунти на Потребители, които не са били активни и не са използвали Приложението повече от една година, като ще ги уведоми съответно за предприемането на тези действия. Изтриването на акаунт на неактивен Потребител не препятства последващо създаване на нов акаунт със същия имейл адрес.

Чл. 10. (1) При ползването на Приложението Потребителят се задължава да действа добросъвестно и да не извършва оценки единствено с цел увреждане на репутацията на притежателя на съответната марка продукт.

(2) В случай, че Доставчикът установи недобросъвестно поведение от Потребител във връзка с оценката на стоки и продукти, той има правото да блокира този Потребител от Приложението и да ограничи използването му, а при системно недобросъвестно поведение – да изтрие неговия акаунт.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ОТ ДОСТАВЧИКА

Чл. 11. (1) Доставчикът се задължава да осигурява безпроблемното ползване на Приложението за регистрираните потребители, доколкото това зависи от него.

(2) Доставчикът следи за правилното ползване на Приложението съобразно тези Общи условия и има правото да преустановява достъпа на Потребители, които извършват действия, които са в несъответствие с Общите условия и правилата на морала и добрите нрави.

Чл. 12. (1) Доставчикът събира и обработва информация за ползването на Приложението от Потребителите с цел подобряване на потребителското изживяване, подобряване на функционалността на Приложението, както и за статистически, маркетингови и рекламни цели.

(2) Доставчикът събира информация за активността на използване на Приложението от даден Потребител, включително данни относно кога е влизал в платформата, продуктите, които е оценявал и дата и час на оценките, както и какви продукти е преглеждал. Информацията за потребителското ползване може да се използва от Доставчика за подбиране и предлагане на реклами за продукти и производители/търговци на продукти, които отговарят на потребителското търсене и интерес при използване на Приложението.

(3) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има правото да предава обобщена и неиндивидуализираща (анонимизирана) информация за потребителското търсене и нагласи на трети лица за целите на маркетинга и популяризиране на Приложението, включително на рекламни агенции, производители, дистрибутори и други, за извършване на маркетингови проучвания за поведението и търсенето на Потребителите.

Чл. 13. (1) Доставчикът не предоставя гаранции за пригодността за ползване на Приложението на мобилното устройство на Потребителя, както и за евентуални проблеми при неговото ползване, свързано с правилното функциониране на мобилното устройство и операционна система.

(2) Доставчикът не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на предоставяната функционалност през Приложението, които се дължат на обективни и/или технически фактори.

(3) Доставчикът не носи отговорност, ако мобилното устройство на Потребителя или базата данни на Доставчика, е достъпена от трето неоторизирано лице, доколкото това е било извън контрола на Доставчика.

(4) Доставчикът не носи отговорност спрямо трети лица, които отправят претенции към Потребителите на Приложението във връзка с неговото използване, както и за вреди причинени от Потребителя на трети лица.

(5) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, притежание както на Потребителя, така и на Доставчика и негови парньори и подизпълнители, и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 14. (1) Доставчикът не носи отговорност за нарушения на права на интелектуална собственост на трети лица върху изображения, брандинг и всяко друго съдържание, публикувано от Потребителите при ползване на Приложението.

(2) Визуалните елементи в Приложението, с изключение на снимките на продуктите, представляват интелектуална собственост на Доставчика и не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Доставчика.

(3) Потребителят има правото да използва Приложението за целите, за които то е създадено, като е забранено копирането, предаването, разпространението и съхранението на Приложението и материалите в него без предварителното писмено съгласие на Доставчика.

(4) Доставчикът използва единствено изображения на стоки и продукти, които са публикувани от Потребители, на които Доставчикът е предоставил възможност да качат свои снимки и материали съгласно чл. 9, ал. 2, като с публикуването им Потребителите гарантират, че не нарушават права на интелектуална собственост на трети лица.

(5) Използваните в Приложението имена и брандове на стоки и продукти принадлежат на техните собственици.

(6) Потребителите имат право да добавят нови продукти в приложението, в който случай Потребителят се задължава да не уврежда интересите на трети лица, включително като спазва изискванията на морала, добрите нрави, защитата на интелектуалната собственост, репутацията на третото лице, търговска тайна, защита на личните данни, защита на конкуренцията и потребителите и не извършва дискриминация по какъвто и да било начин. Потребителите носят самостоятелно гражданска, административна и наказателна отговорност за каченото и споделено от тях съдържание в Приложението.

Чл. 15. (1) Доставчикът не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Приложението чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт или издание, освен без писменото изрично одобрение.

(2) Препращането към материали в Приложението от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Доставчика върху материалите или авторството на ползвателите върху изображенията, така че посетителите на сайта не биват въвеждани в заблуждение.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 16. (1) Доставчикът получава изричното съгласие на Потребителя за обработка на личните му данни чрез маркиране на чек-бокса за съгласие с Общите условия и Условията за обработка и защита на лични данни за използване на Приложението.

(2) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данн и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и съгласно Закона за защита на личните данни.

(3) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Доставчикът обработва включително техническа информация, свързана с използването на Приложението, която не цели идентификация на лицата-ползватели на Приложението, но би могла в съвкупност с други данни да доведе до индивидуализиране. Тази информация е технически необходима за осигуряване функционирането на Приложението и използването му от Потребителите.

(5) Доставчикът обработва личните данни на Потребителите съгласно приетите от него  Условия за обработка и защита на лични данни.

 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, като последният уведомява по подходящ начин всички Потребители на Приложението. Ползването на Приложението от Потребителя след изменението в Общите условия се счита за приемане на измененията.

Чл. 18. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Потребителят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 19. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на Приложението, считано от 25 август 2020г.

 

УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ (PRIVACY NOTICE)

 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование„Смарт Гейт“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ204611507
Седалище и адрес на управлениегр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Адрес за кореспонденциягр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Имейл адресteam@ratemate.eu

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

 

„Смарт Гейт“ ООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на мобилното приложение Rate Mate (“Rate Mate”) на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трети страни.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването приложението Rate Mate, включително за следните цели:

 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на Rate Mate;
 • индивидуализирането Ви като потребител при преглеждането и оценяването на продуктите в Rate Mate;
 • осъществяване на двупосочен контакт с Вас във връзка с използването на Rate Mate;
 • статистически цели;
 • маркетингови и рекламни цели;
 • профилиране с цел подобряване на потребителското преживяване;
 • защита на информационната сигурност.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси, включително предоставянето им на трети заинтересовани страни при наличие на основание за това.

 

КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА НАШЕТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 3. (1) Дружеството обработва предоставените от Вас лични данни при извършване на следните операции и за следните цели:

 • Регистрация на потребител и предоставяне на услугите на приложението Rate Mate –целта на операцията е създаване на профил за използване на Rate Mate и поддръжката му с оглед предоставяне на възможност на потребителите да преглеждат продуктите, да се информират за рейтинга им и оценките от други потребители, както и да дават своите оценки съобразно рейтинг схемата.
 • Обработване на предложения и сигнали от потребители на Rate Mate– целта на операцията е предоставяне на възможност на потребителите да се свържат с Администратора, за да отправят свои предложения или сигнали, включително предложения за публикуване на нови продукти в Rate Mate със снимки и описание от потребителите, съгласно процедурите, описани в Общите условия на Rate Mate.

Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни за регистрация (потребителско име, е-mail, парола (криптирана и неизвестна за Администратора))
 • Цел, за която се събират данните: 1) Индивидуализация на ползвател на приложението като потребител, 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 3) за целите на регистрация на потребител и създаване на профил в Rate Mate, когато изберете тази опция за създаване на профил;
 • Основание за обработка на личните Ви данни– Данните Ви за регистрация и създаване на профил в Rate Mate се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие (чрез интерфейса на приложението) – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Данни от профила Ви във Facebook (имена, профилна снимка, ID, имейл адрес, пол, местоположение, роден град, дата на раждане)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител и създаване на профил в Rate Mate, когато изберете тази опция за създаване на профил;
 • Основание за обработка на личните Ви данни– Данните Ви от профила Ви във Facebook, предоставени за регистрация и създаване на профил в Rate Mate, се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие (чрез интерфейса на приложението) – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Данни от Apple ID профила Ви, ако сте ползвател на iOS (имейл адрес)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител и създаване на профил в Rate Mate, когато изберете тази опция за създаване на профил;
 • Основание за обработка на личните Ви данни– Данните Ви от Apple ID профила Ви, предоставени за регистрация и създаване на профил в Rate Mate, се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие (чрез интерфейса на приложението) – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Техническа информация, свързана с използването на Rate Mate (вид на мобилното устройство, идентификатор, IP адрес, операционна система, използван браузър и др.)
 • Цел, за която се събират данните: 1) осигуряване на информационна сигурност, събиране на диагностична информация за подобряване функционирането на приложението и др., без тази информация да води до индивидуализация на потребителя;
 • Основание за обработка на личните Ви данни– Техническата информация, свързана с използваното устройство, се обработва на основание легитимните интереси на Администратора – чл. 6, ал. 1, б. (д) GDPR.
 • Информация за използването на Rate Mate от потребителите(разглеждани продукти, потребителски интерес, рейтинг, потребителска активност и влизания в профила и друга неиндивидуализираща информация, свързана с ползването на Приложението)
 • Цел, за която се събират данните: 1) подобряване на предлагането спрямо потребителските предпочитания и 2) за статистически,  маркетингови и рекламни цели, включително за извършване на маркетингови проучвания за поведението и търсенето на потребителите;
 • Основание за обработка на личните Ви данни– Информация за използването на Rate Mate от потребителите се обработва на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) Дружеството не събира и обработва данни за лица под 14 години, доколкото може да провери тази информация.

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в Rate Mate или до оттегляне на съгласието за обработване. След оттегляне на съгласието Ви за обработка на Вашите данни, Администраторът полага необходимите грижи да ги изтрие и унищожи без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива Вашата личност).

(2) Администраторът може да съхранява информация за Вас в анонимизиран вид и след оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни, когато това е необходимо с оглед неговите легитимни интереси, включително за извършване на статистически, маркетингови проучвания, рекламни дейности и предоставяне на информация за рейтинга и интереса към определени продукти от потребителите.

(3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение, опазването на легитимни интереси на Администратора, или друго.

 

ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Чл. 6. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни и други заинтересовани трети страни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът може да предаде Ваши лични данни в анонимизиран вид на трети лица, търговци, производители, рекламни агенции, агенции за маркетингови и социални проучвания и др., за целите на проучване, статистика, реклама, таргетиране, подобряване на предлагането и др. Предадените данни за потребителското Ви поведение по никакъв начин не могат да Ви индивидуализират.

(3) Администраторът предава част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации единствено при спазване на изискванията на GDPR и при условията по чл. 17 по-долу.

 

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 7. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или като използвате формата в Приложение № 1.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, чрез удостоверяване на имейл адреса, от който е изпратено искането или по друг подходящ начин.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил Rate Mate, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете по всяко време да направите нова регистрация.

 

ПРАВО НА ДОСТЪП

Чл. 8. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни чрез отправяне на искане по имейл.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ПОПЪЛВАНЕ

Чл. 9. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Администратора.

 

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ („ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

Чл. 10. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и реклами и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:

 • електронна поща, с която сте извършили регистрация в Rate Mate, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено и няма да се използва по никакъв начин след упражняване на правото ви на изтриване.

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане по имейл до Администратора в свободен текст или с попълнена форма съгласно Приложение № 2.

(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(6) С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете по всяко време да направите нова регистрация.

(7) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ

Чл. 11. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

 

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ

Чл. 12. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в електронен формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, като отправите искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

ПРАВО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 13. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Чл. 14. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране, директен маркетинг или реклама.

 

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 15. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 16. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на лица, които са обработващи данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 17. Администраторът има право да предава Ваши лични данни на партньори и дружества, регистрирани в други държави, в случай че това е необходимо за предоставяне на услугата по използване на Приложението, както и за постигане на по-добри маркетингови и рекламни цели, като предава същата в минимален обем и доколкото е възможно – в анонимизирана или псевдонимизирана форма. Администраторът предприема всички разумни мерки да гарантира, че получателите в други държави осигуряват адекватно ниво на защита и са предприели необходимите технически и организационни мерки за защита на предаваните лични данни, доколкото е възможно предвид обстоятелствата.

Чл. 18. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

 

Чл. 19. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 20. Ако предоставеното от Вас съгласие се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 21. Администраторът може да изменя тези Условия за обработка и защита на лични данни по всяко време, като Ви уведомява по подходящ начин за това.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТКА

 

Вашето потребителско име в Rate Mate*:

Данни за обратна връзка (имейл адрес, използван при регистрация)*:

 

До

Наименование„Смарт Гейт“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ204611507
Седалище и адрес на управлениегр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Адрес за кореспонденциягр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Имейл адресteam@ratemate.eu

 

☐Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:

☐Всички предоставени от мен лични данни

☐Само на тези данни …………………………………………………………….

за следните цели:

☐Следните цели: …………………………………….

………………………………………………………….

☐Всички цели

☐Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – ИСКАНЕ „ДА БЪДА ЗАБРАВЕН“ –  ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С МЕН

 

Вашето потребителско име в Rate Mate*:

Данни за обратна връзка (имейл адрес, използван при регистрация)*:

 

До

Наименование„Смарт Гейт“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ204611507
Седалище и адрес на управлениегр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Адрес за кореспонденциягр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Имейл адресteam@ratemate.eu

 

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – ИСКАНЕ ЗА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Вашето потребителско име в Rate Mate*:

Данни за обратна връзка (имейл адрес, използван при регистрация)*:

 

До

Наименование„Смарт Гейт“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ204611507
Седалище и адрес на управлениегр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Адрес за кореспонденциягр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Имейл адресteam@ratemate.eu

 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на имейл адрес:

 

 

Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/ на посочения от мен администратор на посочения имейл адрес.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАНЕ НА ДАННИ

 

Вашето потребителско име в Rate Mate*:

Данни за обратна връзка (имейл адрес, използван при регистрация)*:

 

До

Наименование„Смарт Гейт“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ204611507
Седалище и адрес на управлениегр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Адрес за кореспонденциягр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Имейл адресteam@ratemate.eu

 

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

………………

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

……………….

 

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

 (Cookie Policy)

 

Уебсайтът https://ratemate.eu/ („Уебсайтът“) и приложението RateMate, собственост на и управлявани от „Смарт Гейт“ ООД, ЕИК 204611507, използват т.нар. „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ се използват, за да сме сигурни, че посещаването и използването на нашия Уебсайт и Приложение ще бъдат оптимизирани според потребностите на посетителите и ползвателите и ще можем да гарантираме правилното функциониране на Уебсайта и Приложението. С използването на „бисквитките“ се осигурява предлагането на най-подходящата информация и най-доброто потребителско преживяване, включително и извън Уебсайта ни, под формата на персонализирана реклама. Те помагат да получите персонализирано преживяване при използване на нашите услуги и да ви предоставим по-релевантно съдържание, както и за извършване на анализ на поведението на потребителите. 

Тази Политика за използване на „бисквитките“ Ви предоставя информация за събирането и обработването на „бисквитки“ от „Смарт Гейт“ ООД за целите на предоставянето, персонализирането, оценяването, подобряването и защитаването на нашите услуги, както и за тяхното управляване. Политиката е съобразена с действащата европейска и национална регулация и по-конкретно с Директива 2002/58/ЕО за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации и Закона за електронните съобщения.

„Смарт Гейт“ ООД може да запази „бисквитки“ във Вашия компютър или мобилно устройство с Вашето съгласие, като с използването на нашия Уебсайт и Приложение, Вие давате свободно, конкретно и информирано указание за волята си да получите предоставяните от нас услуги и съответно да бъдат обработени свързаните с това „бисквитки“. 

При влизане в нашия Уебсайт Вие можете да изберете да дадете съгласие за събиране на всички „бисквитки“, които ние обработваме, за да ни помогнете да подобрим и развием нашия Уебсайт с цел по-добро потребителско преживяване, или можете да изключите всички или някои от незадължителните „бисквитки“. За улеснение на потребителското преживяване уведомлението за събиране на „бисквитки“ се визуализира еднократно.

 

Какво представляват „бисквитките“?

Бисквитките са малки текстови файлове, които могат да се запишат на Вашето устройство/браузър, когато посещавате уебсайта и да съхраняват временно информация за потребителя. При Ваше следващо посещение на уебсайта, браузърът ще изпрати обратно към уеб сървъри информацията във вече създадените „бисквитки“. Различните „бисквитки“ имат различни срокове за съхранение, което означава, че при последващо посещение на нашия уебсайт, е възможно „бисквитката“ да е вече изтрита. Всеки браузър има отделно пространство за съхранение на „бисквитки“, поради което ако ползвате повече от един браузър, е възможно „бисквитки“ с една и съща цел и на един и същи уеб сървър да бъдат записани повече от веднъж.

 

„Бисквитките” и личните данни

„Бисквитките“ по принцип не индивидуализират конкретно лице, а дават информация за браузър и използвано устройство. Информацията, която се събира от „бисквитките”, може да бъде използвана единствено за осъществяването на конкретни функции в уебсайта, свързани със самия потребител. Данните са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица и не се използват по никакъв начин, освен за целите на предоставяне на пълната функционалност на уебсайта и при ползване на нашите услуги.

Техническата информация, която събираме въз основа на „бисквитките“ не представлява лични данни по смисъла на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни), тъй като същата не е в достатъчна степен индивидуализираща. Нейното използване се налага с цел функционирането на уебсайта, събиране на необходима информация, включително изискуема по закон, гарантиране на сигурността на ползвателите на уебсайта, както и за подобряване на услугите, които Ви предоставяме.

 

Какви „бисквитки“ използваме на нашия уеб сайт?

В зависимост от срока на съхранение „бисквитките“ на устройството на потребителя, те се делят на сесийни и постоянни. Сесийните „бисквитки“ се съхраняват временно на Вашето устройство и се изтриват след приключване на сесията, т.е. затваряне на уебсайта. Постоянните „бисквитки“ се съхраняват на крайното устройство за предвидения за тях срок или докато не бъдат изтрити от потребителя. Можете да видите по-долу подробно конкретните „бисквитки“, които събираме и техните срокове за съхранение.

Освен разделението спрямо срока за съхранение, „бисквитките“ са и различни видове, като ние използваме следните:

 1. Задължителни бисквитки

Основните функционалности на сайта ни в по-голямата си част зависят от „бисквитките“, поставени от нас. Без тези „бисквитки“ функционирането на уебсайта ще е невъзможно, поради което и те са винаги включени. По-конкретно, такива са следните „бисквитки“:

„Бисквитка“Срок за съхранениеОписание
cookielawinfo-checkbox-analytics11 месецаТази „бисквитка“ съхранява информация за даденото съгласие от ползвателя в категория „Аналитични бисквитки“
cookielawinfo-checkbox-functional11 месецаТази „бисквитка“ съхранява информация за даденото съгласие от ползвателя в категория „Функционални бисквитки“
cookielawinfo-checkbox-necessary11 месецаТази „бисквитка“ съхранява информация за даденото съгласие от ползвателя в категория „Задължителни бисквитки“
cookielawinfo-checkbox-others11 месецаТази „бисквитка“ съхранява информация за даденото съгласие от ползвателя в категория „Други бисквитки“
cookielawinfo-checkbox-performance11 месецаТази „бисквитка“ съхранява информация за даденото съгласие от ползвателя в категория „бисквитки за ефективност“
viewed_cookie_policy11 месецаТази „бисквитка“ съхранява информация дали ползвателя е дал или е отказал да даде съгласие за обработване на „бисквитки“

 

 1. Функционални бисквитки

Тези „бисквитки“ са ни необходими за да можем да следим начина по който използвате  Приложението и Уебсайта, за да Ви предложим по-лесно и удобно бъдещо ползване.

 1. Бисквитки за ефективност

„Бисквитките“ за ефективност събират информация за начина, по който използвате Уебсайта с цел подобряване на неговото функциониране (напр. информация за грешки в зареждането, разглеждане на Уебсайта и др.). Информацията, събирана от тези бисквитки, е анонимна и ни помага да оптимизираме използването на Уебсайта и да отстраняваме бързо настъпили технически грешки.

 1. Бисквитки за статистика и анализ

Тези „бисквитки“ ни помагат да разберем по-добре потребителите работят с нашия уебсайт с цел подобряване на функционирането му. „Бисквитките“ събират статистическа информация, въз основа на която можем да преценим как да подобрим предоставяните през уебсайта услуги и функционалности, включително и за предлагането на реклама. Статистиката включва брой посещения, най-често посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на една страница, грешки и др. Тази информация не е индивидуализираща и не може да се свърже с конкретно лице.

Ние използваме и утвърдените и сигурни инструменти на Google Analytics, предоставян от Google Ireland Limited (с политиката на Google Analytics може да се запознаете тук: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en). Google Analytics може да събира данни за местоположение и друга техническа информация за ползването на Уебсайта, чрез събиране на данни за IP адрес, броя на „кликванията“ към, чрез и от нашия Уебсайт, начините и времетраенето на взаимодействието с нашия Уебсайт и Приложение. Тези „бисквитки“ не ни дават никаква информация за Вашите лични данни. Съгласно гаранциите, предоставените от Google, информацията, съдържаща се в тях е анонимизирана. Целта на тези „бисквитки“ е да можем да следим ефективността на услугата ни и да ги подобряваме, както и да използваме анализа на информацията, който Google Analytics обобщава за статистически цели. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 38 месеца. Вие можете да откажете събирането и обработването на „бисквитки“ от Google Analytics чрез настройките си в браузъра, като следвате упътванията в политиките на Google.

 

 1. Маркетингови „Бисквитки“ и „бисквитки“ от трети страни за прецизно таргетиране и рекламни цели 

Тези „бисквитки“ се използват за проследяване на посетителите между отделни сайтове, с цел показването на реклами, които имат отношение към индивидуалния потребител и са персонализирани според демонстрираните предпочитания и търсения на ползвателите. Маркетинговите „бисквитки“ съдържат информация за това как сте използвали нашия Уебсайт и могат да бъдат използвани за персонализиране на рекламни кампании, включително през платформите на външни сайтове и услуги. По този начин виждате релевантна за Вас информация, включително реклама. Тези „бисквитки“ не съхраняват лични данни и информацията е анонимизирана. Ние използваме „бисквитки“, чрез които можем да споделяме информация за това, че сте посетили нашия уебсайт и начина, по който го използвате, с партньорските си социални мрежи и външните рекламни платформи, които използваме. 

„Бисквитките“, които се поставят от трети страни, служат за анализ на Вашето поведение в социалните мрежи с цел предоставяне на адекватно за Вас съдържание в други сайтове. Ние използваме инструмента Facebook Pixel, управляван от Facebook Ireland Ltd, за да получаваме анализ и оптимизация на ползването на Уебсайта и Приложението. Чрез този инструмент Facebook може да определи посетителите на нашия Уебсайт като целева група за предлагане на реклами във Facebook и други социални мрежи, собственост на Facebook. От своя страна, ние можем да показваме нашите реклами, публикувани във Facebook, на лица, които се интересуват от предоставяните от нас услуги и да им помагаме да намерят, това, което търсят, както и да проследяваме ефективността на рекламите във Facebook и на тази база да извършваме пазарни и статистически проучвания. Facebook Pixel се включва, когато посещавате нашия Уебсайт и ако след това влезете в своя профил в социалната мрежа, това посещение ще бъде запазено. Ние нямаме достъп и не обработваме информация от Вашия профил в социалната мрежа. Ако желаете, можете допълнително да се запознаете с политиката на Facebook (https://www.facebook.com/policy). Можете също така да отхвърлите настройката на „бисквитката“ Facebook Pixel, като използвате настройките на браузъра си и генерално да деактивирате автоматичното запазване на „бисквитки“.

 

Как можете да деактивирате „бисквитките“

Всеки потребител има възможност да контролира използваните „бисквитки“, да разрешава, изтрива и деактивира събирането на „бисквитки“ занапред, чрез настройките на браузъра, който използвате и чрез интерфейса на Уебсайта. В различните браузъри инструментите, чрез които се контролира използването на „бисквитки“, се намират на различни места, като най-често те се намират в меню „Опции“/ „Настройки“/ „Предпочитания“. Отново в менюто на съответния браузър, в което са настройките за разрешаване, деактивиране и блокиране на „бисквитките“, ще откриете и възможност да изтриете вече съхранените „бисквитки“.

Вие можете също така да промените автоматичното управление на „бисквитките“ по подразбиране, респективно сроковете за тяхното съхранение, които са зададени, отново чрез настройките на Вашия браузър.

Важно е да имате предвид, че с ограничаването и изтриването на „бисквитките“, както и промяната на автоматичното им управление, е възможно да не можете да използвате пълните функционалности на Уебсайта и Приложението ни и това да създаде неизправности и технически грешки при ползването им. 

 

Тази Политика за използване на „бисквитки“ е приета на 1 март 2021г. Всички бъдещи промени в нашата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОНЛАЙН БЮЛЕТИН (NEWSLETTER)

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. „Смарт Гейт“ ООД, ЕИК 204611507 е собственик и администратор на уебсайта https://ratemate.eu/, както и на приложението RateMate. През нашия уебсайт можете да се запознаете с полезни статии и информация за здравословното хранене, различните продукти и тенденции в хранителната индустрия.

Ако желаете винаги да получавате актуалните ни статии и анализи, ние изпращаме онлайн бюлетин, за да ви държим в течение за новостите, да ви информираме за планирани игри и кампании, в които може да се включите, както и да ви уведомяваме при промени в нашия Уебсайт или Приложение, добавяне на нови функционалности и др.

 

АБОНИРАНЕ ЗА НАШИЯ ОНЛАЙН БЮЛЕТИН И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АБОНАМЕНТА

Чл. 2. (1) Посетителите, които желаят да се абонират за получаване на онлайн бюлетин на RateMate, доброволно предоставят свой имейл адрес и дават съгласието си той да бъде използван от Смарт Гейт за изпращане на бюлетин.

(2) Абониралите се за нашата услуга за онлайн бюлетин могат по всяко време да прекратят своя абонамент чрез бутона „Unsubscribe”, който се намира в края на всеки имейл, който изпращаме.

(3) Смарт Гейт запазва изключителното право да прекратява едностранно и без предизвестие абонаменти за получаване на онлайн бюлетин на потребители на сайта и приложението при съмнение за злоупотреби с нашата услуга.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 3. (1) Смарт Гейт обработва личните данни на потребителите във връзка с получаването на онлайн бюлетин въз основа на изрично дадено от потребителя съгласие (чл. 6, пар. 1, б. „б“ от GDPR) и в съответствие с нашите Условия за обработка и защита на лични данни. За целите на изпращане на онлайн бюлетин ние събираме и обработваме единствено данни за имейл адрес.

(2) Смарт Гейт получава изричното съгласие на Потребителя за обработка на личните му данни чрез маркиране на чек-бокса за съгласие с Общите условия и Условията за обработка и защита на лични данни за използване на Приложението.

(3) Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на изпращане на онлайн бюлетин.

Чл. 4. Настоящите правила за ползване влизат в сила за всички посетители на Уебсайта, считано от 1 март 2021г.

 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БЛОГА НА RATEMATE

 

Чл. 1. Настоящите правила са предназначени за регулиране на отношенията между „Смарт Гейт“ ООД, ЕИК 204611507, със седалище и адрес на управление гр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5 („Смарт Гейт“), Авторите и Посетителите, във връзка с използването на блога на RateMate, достъпен на https://ratemate.eu/ („Блогът“).

Чл. 2. (1) Смарт Гейт предоставя свободен достъп до Блога, на който Посетителите могат да се запознаят с различни публикации и да коментират.

(2) Блогът има за основна цел да предоставя на Посетителите информация по разнообразни теми, свързани с продукти, режими, тенденции, коментари и други в областта на здравословното хранене и начин на живот.

Чл. 3. (1) Публикациите в Блога се изготвят както от екипа на Смарт Гейт, така и от наши партньори, блогъри и автори. Всички публикации са изключителна интелектуална собственост на техния автор и не могат да се използват от Посетителите по никакъв начин (напр. да ги копират, споделят и др.) без предварителното съгласие на съответния автор.

(2) Изображенията и визуалните елементи, представляващи обекти на интелектуална собственост, публикувани в Блога, не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани от трети лица без предварителното съгласие на съответния автор на публикацията и/или на Смарт Гейт.

Чл. 4. Посетителите могат да препращат към публикации в Блога, както с директни линкове, публикувани в социалните мрежи или споделени в лично съобщение с трети страни, така и чрез използване на вградената функционалност „Сподели“ в Блога. При споделяне на публикации от Блога, посетителите трябва да се въздържат от коментари, които биха въвели в заблуждение трети лица или които биха нарушили добрите нрави и доброто име на Смарт Гейт. 

Чл. 5. (1) Всички публикации се проверяват от екипа на Смарт Гейт преди тяхното публикуване в Блога за наличие на нецензурирано и неморално съдържание. 

(2) Посетителите са запознати и са наясно, че всяка информация, която се съдържа в публикациите, не е предназначена да замени консултациите и препоръките на здравните консултанти или лекари и следва да се възприема от Посетителите единствено като информационен текст, а не като предписание. Смарт Гейт не носи отговорност за каквито и да е нежелани реакции и всякакви други вреди, възникнали във връзка с публикуваните съвети, препоръки, анализи, прегледи, програми, хранителни режими и други материали.

Чл. 6. (1) Авторите се задължават да изпращат единствено публикации на български език, с проверено съдържание, които не съдържат невярна или заблуждаваща информация, както и неморално съдържание. Авторите се задължават да не използват чужда интелектуална собственост в своите публикации без спазване на правилата за това и позоваване на източниците.

(2) Посетителите се задължават при коментиране на публикациите в Блога да не използват груби, обиждащи, заплашващи, дискредитиращи, вулгарни, клеветящи или други думи и изрази, и да се придържат към основните принципи на морала, както и да не публикуват в коментар съдържание, което е предмет на чужда интелектуална собственост, без спазване на правилата за това.

(3) Смарт Гейт проверява предварително публикациите и коментарите, преди да бъдат публикувани и има правото да не ги допуска до публикуване, ако те са направени в нарушение на тези Правила, законодателството на Република България и общоприетите нравствени норми. Смарт Гейт има правото да не допуска публикации и коментари и по своя преценка, без да мотивира решението си.

(4) Посетителите следва да маркират бокса „Приемам Условията на RateMate” и бокса „reCAPTCHA“ за установяване, че потребителят не е робот, когато искат да публикуват коментар.

(5) В случай на съмнения за извършено нарушение на тези Правила, законодателството на Република България и общоприетите нравствени норми, във връзка с публикация или коментар в Блога, Смарт Гейт има правото, включително без предварително уведомление, да изтрие такава публикация или коментар, без да мотивира решението си.

Чл. 7. (1) Смарт Гейт не носи отговорност за нарушение на права на интелектуална собственост на трети лица от Автори или Посетители. 

(2) Смарт Гейт предоставя достъп до съдържанието в Блога такова, каквото е, и не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, претърпени от Посетители или трети лица, поради следване на съветите и насоките, съдържащи се в публикациите.

Чл. 9. Настоящите правила за ползване влизат в сила за всички Автори и Посетители на Блога, считано от 1 март 2021г.

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИ

 

В момента не се провежда игра, моля следете ни в социалните мрежи за повече информация относно предстстоящи събития.