Условия на RM

 

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ (PRIVACY NOTICE)

 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование„Смарт Гейт“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ204611507
Седалище и адрес на управлениегр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Адрес за кореспонденциягр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Имейл адресteam@ratemate.eu

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

 

„Смарт Гейт“ ООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на мобилното приложение Rate Mate (“Rate Mate”) на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трети страни.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването приложението Rate Mate, включително за следните цели:

 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на Rate Mate;
 • индивидуализирането Ви като потребител при преглеждането и оценяването на продуктите в Rate Mate;
 • осъществяване на двупосочен контакт с Вас във връзка с използването на Rate Mate;
 • статистически цели;
 • маркетингови и рекламни цели;
 • профилиране с цел подобряване на потребителското преживяване;
 • защита на информационната сигурност.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси, включително предоставянето им на трети заинтересовани страни при наличие на основание за това.

 

КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА НАШЕТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 3. (1) Дружеството обработва предоставените от Вас лични данни при извършване на следните операции и за следните цели:

 • Регистрация на потребител и предоставяне на услугите на приложението Rate Mate –целта на операцията е създаване на профил за използване на Rate Mate и поддръжката му с оглед предоставяне на възможност на потребителите да преглеждат продуктите, да се информират за рейтинга им и оценките от други потребители, както и да дават своите оценки съобразно рейтинг схемата.
 • Обработване на предложения и сигнали от потребители на Rate Mate– целта на операцията е предоставяне на възможност на потребителите да се свържат с Администратора, за да отправят свои предложения или сигнали, включително предложения за публикуване на нови продукти в Rate Mate със снимки и описание от потребителите, съгласно процедурите, описани в Общите условия на Rate Mate.

Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни за регистрация (потребителско име, е-mail, парола (криптирана и неизвестна за Администратора))
 • Цел, за която се събират данните: 1) Индивидуализация на ползвател на приложението като потребител, 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 3) за целите на регистрация на потребител и създаване на профил в Rate Mate, когато изберете тази опция за създаване на профил;
 • Основание за обработка на личните Ви данни– Данните Ви за регистрация и създаване на профил в Rate Mate се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие (чрез интерфейса на приложението) – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Данни от профила Ви във Facebook (имена, профилна снимка, ID, имейл адрес, пол, местоположение, роден град, дата на раждане)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител и създаване на профил в Rate Mate, когато изберете тази опция за създаване на профил;
 • Основание за обработка на личните Ви данни– Данните Ви от профила Ви във Facebook, предоставени за регистрация и създаване на профил в Rate Mate, се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие (чрез интерфейса на приложението) – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Данни от Apple ID профила Ви, ако сте ползвател на iOS (имейл адрес)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител и създаване на профил в Rate Mate, когато изберете тази опция за създаване на профил;
 • Основание за обработка на личните Ви данни– Данните Ви от Apple ID профила Ви, предоставени за регистрация и създаване на профил в Rate Mate, се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие (чрез интерфейса на приложението) – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Техническа информация, свързана с използването на Rate Mate (вид на мобилното устройство, идентификатор, IP адрес, операционна система, използван браузър и др.)
 • Цел, за която се събират данните: 1) осигуряване на информационна сигурност, събиране на диагностична информация за подобряване функционирането на приложението и др., без тази информация да води до индивидуализация на потребителя;
 • Основание за обработка на личните Ви данни– Техническата информация, свързана с използваното устройство, се обработва на основание легитимните интереси на Администратора – чл. 6, ал. 1, б. (д) GDPR.
 • Информация за използването на Rate Mate от потребителите(разглеждани продукти, потребителски интерес, рейтинг, потребителска активност и влизания в профила и друга неиндивидуализираща информация, свързана с ползването на Приложението)
 • Цел, за която се събират данните: 1) подобряване на предлагането спрямо потребителските предпочитания и 2) за статистически,  маркетингови и рекламни цели, включително за извършване на маркетингови проучвания за поведението и търсенето на потребителите;
 • Основание за обработка на личните Ви данни– Информация за използването на Rate Mate от потребителите се обработва на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) Дружеството не събира и обработва данни за лица под 14 години, доколкото може да провери тази информация.

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в Rate Mate или до оттегляне на съгласието за обработване. След оттегляне на съгласието Ви за обработка на Вашите данни, Администраторът полага необходимите грижи да ги изтрие и унищожи без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива Вашата личност).

(2) Администраторът може да съхранява информация за Вас в анонимизиран вид и след оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни, когато това е необходимо с оглед неговите легитимни интереси, включително за извършване на статистически, маркетингови проучвания, рекламни дейности и предоставяне на информация за рейтинга и интереса към определени продукти от потребителите.

(3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение, опазването на легитимни интереси на Администратора, или друго.

 

ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Чл. 6. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни и други заинтересовани трети страни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът може да предаде Ваши лични данни в анонимизиран вид на трети лица, търговци, производители, рекламни агенции, агенции за маркетингови и социални проучвания и др., за целите на проучване, статистика, реклама, таргетиране, подобряване на предлагането и др. Предадените данни за потребителското Ви поведение по никакъв начин не могат да Ви индивидуализират.

(3) Администраторът предава част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации единствено при спазване на изискванията на GDPR и при условията по чл. 17 по-долу.

 

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 7. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или като използвате формата в Приложение № 1.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, чрез удостоверяване на имейл адреса, от който е изпратено искането или по друг подходящ начин.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил Rate Mate, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете по всяко време да направите нова регистрация.

 

ПРАВО НА ДОСТЪП

Чл. 8. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни чрез отправяне на искане по имейл.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ПОПЪЛВАНЕ

Чл. 9. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Администратора.

 

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ („ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

Чл. 10. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и реклами и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:

 • електронна поща, с която сте извършили регистрация в Rate Mate, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено и няма да се използва по никакъв начин след упражняване на правото ви на изтриване.

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане по имейл до Администратора в свободен текст или с попълнена форма съгласно Приложение № 2.

(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(6) С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете по всяко време да направите нова регистрация.

(7) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ

Чл. 11. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

 

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ

Чл. 12. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в електронен формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, като отправите искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

ПРАВО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 13. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Чл. 14. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране, директен маркетинг или реклама.

 

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 15. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 16. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на лица, които са обработващи данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 17. Администраторът има право да предава Ваши лични данни на партньори и дружества, регистрирани в други държави, в случай че това е необходимо за предоставяне на услугата по използване на Приложението, както и за постигане на по-добри маркетингови и рекламни цели, като предава същата в минимален обем и доколкото е възможно – в анонимизирана или псевдонимизирана форма. Администраторът предприема всички разумни мерки да гарантира, че получателите в други държави осигуряват адекватно ниво на защита и са предприели необходимите технически и организационни мерки за защита на предаваните лични данни, доколкото е възможно предвид обстоятелствата.

Чл. 18. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

 

Чл. 19. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 20. Ако предоставеното от Вас съгласие се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 21. Администраторът може да изменя тези Условия за обработка и защита на лични данни по всяко време, като Ви уведомява по подходящ начин за това.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТКА

 

Вашето потребителско име в Rate Mate*:

Данни за обратна връзка (имейл адрес, използван при регистрация)*:

 

До

Наименование„Смарт Гейт“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ204611507
Седалище и адрес на управлениегр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Адрес за кореспонденциягр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Имейл адресteam@ratemate.eu

 

☐Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:

☐Всички предоставени от мен лични данни

☐Само на тези данни …………………………………………………………….

за следните цели:

☐Следните цели: …………………………………….

………………………………………………………….

☐Всички цели

☐Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – ИСКАНЕ „ДА БЪДА ЗАБРАВЕН“ –  ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С МЕН

 

Вашето потребителско име в Rate Mate*:

Данни за обратна връзка (имейл адрес, използван при регистрация)*:

 

До

Наименование„Смарт Гейт“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ204611507
Седалище и адрес на управлениегр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Адрес за кореспонденциягр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Имейл адресteam@ratemate.eu

 

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – ИСКАНЕ ЗА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Вашето потребителско име в Rate Mate*:

Данни за обратна връзка (имейл адрес, използван при регистрация)*:

 

До

Наименование„Смарт Гейт“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ204611507
Седалище и адрес на управлениегр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Адрес за кореспонденциягр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Имейл адресteam@ratemate.eu

 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на имейл адрес:

 

 

Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/ на посочения от мен администратор на посочения имейл адрес.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАНЕ НА ДАННИ

 

Вашето потребителско име в Rate Mate*:

Данни за обратна връзка (имейл адрес, използван при регистрация)*:

 

До

Наименование„Смарт Гейт“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ204611507
Седалище и адрес на управлениегр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Адрес за кореспонденциягр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Имейл адресteam@ratemate.eu

 

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

………………

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

……………….

 

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg