Условия на RM

 

 

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИ

 

Правила и условия за участие в Играта на RateMate: “Влюбеният RateMate”

 

С настоящите правила и условия за участие (наричани за краткост „Правилата“) се обявява редът, начинът за участие и условията за провеждане на играта “Рожден ден на RateMate” (наричана за краткост „Играта“), която се организира от „Смарт Гейт“ ООД, ЕИК 204611507, със седалище и адрес на управление гр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5 (наричано за краткост „Организаторът“).

 

Описание на Играта и условия за участие

Чл. 1. Играта се провежда онлайн в социалната мрежа Facebook и Instagram на следния Интернет адрес: https://www.facebook.com/ratemate.eu и съответно https://www.instagram.com/ratemate.eu/?hl=en , в периода от 14.02.2022г. до 23:59 ч. на 17.02.2022 г.

Чл. 2. (1) Право на участие в Играта имат всички пълнолетни физически лица („Участници“), които имат собствен профил в социалната мрежа и са извършили действията, предвидени за записване за участие, а именно:

За Facebook: да харесат и последват страницата RateMate, да коментират любим продукт на марката Lindt, бонус точки: да свалят приложението RateMate и да рейтнат продукти. 

За Instagram: да последват RateMate.eu, да сложат в коментар приятелите, които също обичат продуктите на марката Lindt, за да могат да участват и те, бонус точки: да свалят приложението RateMate и да рейтнат продукти. 

С извършване на тези действия, Вие ясно и недвусмислено заявявате желанието си да участвате в Играта и се съгласявате с тези Правила.

(2) Всеки Участник има правото да участва само с един свой профил в социалната мрежа и да участва само веднъж, като Организаторът си запазва правото да отстрани лица, които се включват в Играта с повече от един акаунт.

(3) Участието в Играта не е обвързано с покупка.

 

Награди и определяне на печеливш Участник

Чл. 3. (1) Наградата, за която Участниците участват в Играта е: 1.Lindt на стойност 50 лв. Общият брой на наградите в Играта е: 1.

(2) Победителят ще бъде определен на случаен принцип чрез жребий от всички Участници, които са изпълнили условията за включване в Играта. Един Участник може да спечели само една награда.

(4) Организаторът се свързва на лично съобщение в социалната мрежа с определените печеливши Участници, за да събере необходимата информация, за да им бъде изпратена наградата. 

(5) В случай че Организаторът не успее да се свърже със спечелилия участник или не получи отговор от него в рамките на 5 (пет) работни дни, изтегленото лице губи правото си да получи наградата. В този случай, Организаторът може да извърши повторен жребий, за да определи нов победител измежду останалите Участници, които не са били изтеглени при първия жребий.

(6) Всеки от печелившите Участници трябва да предостави на Организатора, посредством лично съобщение, своите три имена,  телефон за връзка и адрес за доставка. Наградата се доставя от Организатора на посочения от спечелилия участник адрес, по начин, какъвто Организаторът намери за подходящ (куриер, поща или друго).  

(7) Наградата не подлежи на замяна с друга награда или с паричната ѝ равностойност. 

Чл. 4. (1) В случай че предметната награда е на стойност над 100 лева, Организаторът се задължава да удържи и внесе за своя сметка дължимия за предоставената награда данък по сметката на Национална агенция по приходите в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът от предметната награда е придобит от физическото лице. За предметни награди на незначителна стойност (под 100 лева) данък не се дължи. 

(2) Спечелилият Участник, който е спечелил предметна награда на стойност над 100 лева, е длъжен да декларира придобития доход с годишната си данъчна декларация в годината, следваща годината на получаването на наградата, съгласно чл. 50, ал. 3, б. „в“ във връзка с чл. 38, ал. 14 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като декларира стойността, както е посочена в приемо-предавателния протокол, който Организаторът изпраща заедно с наградата.

 

Защита и съхранение на личните данни

Чл. 5. (1) Организаторът събира и обработва лични данни на Участниците за целите на участието им в Играта при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и съгласно своите Условия за обработка и защита на лични данни (https://ratemate.eu/usloviq-rm/). Данните за участие в Играта (имена в профила в социалната мрежа, профилна снимка, снимки, публикувани на страницата за участие в Играта) се обработват на основание изрично съгласие на Участниците (чл. 6, пар. 1, б. „а“ GDPR). Данните за връчване на награда (три имена, телефонен номер, адрес) се обработват на основание чл. 6, ал. 1, б. (б) от GDPR, а именно обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, както и за спазване на счетоводното законодателство – на основание изпълнение на законово задължения спрямо Организатора (чл. 6, пар. 1, б. „в“ GDPR). С извършване на действията, необходими за заявяване на участие в Играта, лицето дава своето изрично и свободно съгласие данните му, които са публични в профила му в социалната мрежа, да се използват от Организатора за провеждането на Играта.

(2) Организаторът съхранява личните данни, събрани на основание дадено съгласие, до неговото оттегляне. При регистрация на участниците чрез коментар или споделяне на постове на Фейсбук страницата на Организатора, данните се съхраняват на Фейсбук страницата на Организатора, като участниците могат да оттеглят съгласието си като заличат чрез опциите на Фейсбук съответния пост или коментар.. Организаторът съхранява данните на печелившите участници за период от 11 години след края на Играта, в съответствие с чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството, като победителят не може да оттегли съгласието си и не може да поиска заличаване на неговите данни преди изтичане на този законов срок.

(3) Организаторът на Играта не предоставя лични данни на Участниците от Играта на трети лица, освен когато това е необходимо за провеждането на Играта или за доставката на Наградите или за изпълнение на законово задължение.

(4) Организаторът събира и обработва лични данни на Участници за целите на директния маркетинг, единствено при предоставено от тях изрично съгласие и за срок до оттегляне на това съгласие.

(5) Организаторът може да обработва лични данни (град, възраст) за целите на съставяне на обобщени анализи и статистики, които да използва за целите на легитимния си интерес за подобряване на своите услуги, като се задължава да използва същите само в анонимизиран вид.

 

Други условия

Чл. 6. (1) В случай на възникване на обективни обстоятелства от извънреден характер, които оказват влияние върху провеждането на Играта и върху които Организаторът няма разумен контрол, Организаторът има право да прекрати Играта. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети и пропуснати ползи.

(2) Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на социалната мрежа.

(3) Организаторът не носи отговорност за декларирането на данъка върху дохода от непаричната награда на стойност над 100 лева от спечелилия Участник.

(4) Организаторът не носи отговорност, ако Участник е използвал снимки, видеа или други материали, които са обект на чужди права върху интелектуалната собственост.

Чл. 7. Организаторът има право да използва направените от печелившите Участници коментари, снимки, публикации и др., които са били условие за участие в Играта, включително и техните имена в социалната мрежа, в свои маркетингови активности, както и да ги включва в свои публикации в уебсайта си или в профила си в социалните мрежи, и да ги предава на свой партньор, ако наградата е предоставена от партньор, за целите на промотирането на неговия продукт.

 

Отказ от участие

Чл. 8. Участниците в Играта могат да поискат прекратяване на участието си в Играта във всеки един момент до края на периода на Играта по чл. 1, като изтрият коментара, снимката или поста си, който е условие за участието им в Играта, или като ни изпратят искане на имейл адрес team@ratemate.eu

 

Организаторът запазва правото си да поправя или променя Правилата, като участниците могат да се запознаят по всяко време с актуалните правила на Играта на страницата в социалната мрежа, посочена в чл. 1.