Terms and Conditions of RM

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА RATE MATE

 

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Смарт Гейт“ ООД, ЕИК 204611507, със седалище и адрес на управление гр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5 („Доставчик“) и Потребителите, ползващи мобилното приложение Rate Mate („Приложението“).

(2) Чрез регистрацията и ползването на Приложението, Потребителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

 

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГАТА

Чл. 2. (1) Информация относно „Смарт Гейт“ ООД:

 1. Наименование: „Смарт Гейт“ ООД;
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5;
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5.

(2) Надзорни органи:

а) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

б) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. (1) Приложението предоставя на Потребителите възможност, след регистрация и вход в системата, да разглеждат стоки и продукти от каталог, като се информират относно техния рейтинг, даден от други ползватели на Приложението, както и да дават своята оценка за съответен продукт съобразно рейтинг системата.

(2) Целта на Приложението е осигуряване на информираност сред Потребителите относно оценката на стоки и продукти, разпространявани в мрежите на супермаркети и хранителни магазини на територията на Република България, включително онлайн магазини, обособени в определени категории, както и предоставянето на възможност на лицата, които желаят, да дават своята оценка за продуктите, включени в каталога на Приложението.

Чл. 4. Потребителите на Приложението могат да извършват следните действия:

 1. Да се регистрират безплатно в Приложението чрез създаване на профил с имейл адрес и парола, чрез използване на личния им Facebook профил,или чрез Apple ID профилите им, когато са ползватели на iOS;
 2. Да преглеждат всички продукти и стоки в Приложението и техните оценки от други Потребители;
 3. Да дават своята оценка за продуктите и стоките в Приложението съобразно рейтинг системата;
 4. Да правят предложения за публикуване в Приложението на нови продукти, които не са включени в Приложението към момента на отправяне на искането;
 5. Да изпращат до Доставчика сигнали и предложения, както посредством Приложението, така и чрез имейл адрес;
 6. Да бъдат уведомявани за правата им, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Приложението.

Чл. 5. Доставчикът осигурява ползването на Приложението от Потребителите и гарантира правата им, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

ПОЛЗВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 6. (1) За да използва Приложението, Потребителят трябва да се регистрира като за целта въведе избрани от него потребителско име и парола за отдалечен достъп, и посочи имейл адрес, или да се регистрира със свой личен Facebook профил, или чрез Apple ID профил, когато е ползвател на iOS, като по този начин създаде свой акаунт в платформата на Приложението, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез извършване на регистрация в Приложението, съобразно  процедурата за регистрация.

(3) С попълване на данните си, отмятане на „Съгласен/а съм с и приемам Общите условия и Условията за обработка и защита на личните данни на Rate Mate”  и натискане на бутона „Регистрация“, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва, както и че дава своето изрично съгласие предоставените от него лични данни да се обработват от Доставчика съгласно Условията за обработка и защита на лични данни.

(4) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни за имейл адреса, който използва при регистрация, като не следва да използва чужд имейл адрес за създаването на фалшиви профили. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

Чл. 7. (1) Приложението е налично за изтегляне и инсталиране на крайно мобилно устройство в Google Play и App Store.

(2) За използването на Приложението е необходимо Потребителят да притежава смартфон или таблет с операционна система Android или iOS, както и безжична или мобилна връзка с Интернет.

(3) Ползването на Приложението е безплатно, като всички разноски, които могат да възникнат за Потребителя във връзка с използването му, са изцяло свързани с условията за трафик на данни и ползване на мобилен Интернет от съответния мобилен оператор.

Чл. 8. (1) При регистрация на Потребител чрез Facebook акаунт, Доставчикът събира автоматично данни от публичния профил, а именно ID, имена, формат на имена, профилна снимка,  имейл адрес, пол, местоположение, роден град и дата на раждане, както и друга информация, определена от Facebook като минимално необходима за предоставяне при извършване на регистрация чрез използване на Facebook акаунт.

(2) При регистрация на Потребител чрез Apple ID профил, Доставчикът събира автоматично данни от публичния профил, а именно имейл адрес.

Чл. 9. (1) След вход в платформата, Потребителят има достъп до и може да извършва следните действия:

 1. Преглед на всички налични в Приложението стоки и продукти с имена, описание и снимка, които са разпределени по категории, определени от Доставчика;
 2. Преглед на дадения от други Потребители рейтинг на продуктите;
 3. Оценяване на избрана от Потребителя стока или продукт чрез натискане на съответния бутон за рейтинг, след което неговата оценка директно ще бъде приета за продукта и видна за останалите Потребители на Приложението.

(2) В случай, че Потребител има желание да включи нов продукт в каталозите на Приложението и/или да публикува снимка на продукт, той може да отправи своето предложение до Доставчика, като изтегли актуалната форма, достъпна на адрес: https://www.ratemate.eu/. Регистрираните в Приложението потребители трябва да попълнят във формата коректно изискваната информация за продукта, който желаят да включат в каталозите на Приложението и да изпратят по имейл адрес попълнената форма на Доставчика, без да променят форматинга, разширението и други технически характеристики на файла. В случай, че големината на файловете е твърде голяма, за да бъдат изпратени като приложение в имейл съобщение, то също могат да се използват платформи за споделяне, откъдето да бъдат свалени предложенията за нови продукти.

(3) Преди да публикува в Приложението данни за нов продукт, предложен от Потребител по реда на ал. 2, Доставчикът проверява получената попълнена форма от Потребителя за пропуски или грешки в попълването, включително за невярно, заблуждаващо, нецензурирано или по друг начин неподходящо за публикуване съдържание. Доставчикът си запазва правото да преформатира получените снимки в технически подходящ и съвместим с платформата формат, както и да преименува снимките по свой критерий. В случай на установени непълноти, грешки или пропуски, Доставчикът изпраща на имейл адреса, с който е регистриран Потребителят, коментари и препоръки за поправка на формата, като по никакъв начин не променя самостоятелно информацията, която Потребителят желае да се публикува в Приложението. При разминаване на регистрирания имейл адрес на Потребителя в профила му с този, от който е получено предложението, преди да предприеме каквото и да било последвало действие, Доставчикът уведомява Потребителя на имейл адреса от профила му, че е получено предложение от различен от регистрирания имейл адрес. На този имейл адрес Потребителят трябва да отговори в свободен текст с потвърждение, че заявката за публикуване на нов продукт е направена от него, а не на друго лице. В случай че не получи такъв отговор, Доставчикът си запазва правото да не публикува нови продукти, включително и снимки.

(4) Доставчикът си запазва правото да отказва публикуването на продукти и техни снимки директно от Потребители, отправили искане за това, без да е необходимо да мотивира същото, както и да изтрива публикации на Потребители, които се отклоняват от първоначално заявеното или нарушават правилата на морала и добрите нрави. Доставчикът си запазва правото да не обработва предложения на лица, които не са Потребители на Приложението.

(5) Доставчикът има право да изтрива акаунти на Потребители, които системно нарушават тези Общи условия и правилата на морала и добрите нрави, чрез опити за публикуване на невярно, заблуждаващо или нецензурирано съдържание, както и такова, което би могло да увреди правата и интересите на трети лица.

(6) Доставчикът има право да изтрива акаунти на Потребители, които не са били активни и не са използвали Приложението повече от една година, като ще ги уведоми съответно за предприемането на тези действия. Изтриването на акаунт на неактивен Потребител не препятства последващо създаване на нов акаунт със същия имейл адрес.

Чл. 10. (1) При ползването на Приложението Потребителят се задължава да действа добросъвестно и да не извършва оценки единствено с цел увреждане на репутацията на притежателя на съответната марка продукт.

(2) В случай, че Доставчикът установи недобросъвестно поведение от Потребител във връзка с оценката на стоки и продукти, той има правото да блокира този Потребител от Приложението и да ограничи използването му, а при системно недобросъвестно поведение – да изтрие неговия акаунт.

 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ОТ ДОСТАВЧИКА

Чл. 11. (1) Доставчикът се задължава да осигурява безпроблемното ползване на Приложението за регистрираните потребители, доколкото това зависи от него.

(2) Доставчикът следи за правилното ползване на Приложението съобразно тези Общи условия и има правото да преустановява достъпа на Потребители, които извършват действия, които са в несъответствие с Общите условия и правилата на морала и добрите нрави.

Чл. 12. (1) Доставчикът събира и обработва информация за ползването на Приложението от Потребителите с цел подобряване на потребителското изживяване, подобряване на функционалността на Приложението, както и за статистически, маркетингови и рекламни цели.

(2) Доставчикът събира информация за активността на използване на Приложението от даден Потребител, включително данни относно кога е влизал в платформата, продуктите, които е оценявал и дата и час на оценките, както и какви продукти е преглеждал. Информацията за потребителското ползване може да се използва от Доставчика за подбиране и предлагане на реклами за продукти и производители/търговци на продукти, които отговарят на потребителското търсене и интерес при използване на Приложението.

(3) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има правото да предава обобщена и неиндивидуализираща (анонимизирана) информация за потребителското търсене и нагласи на трети лица за целите на маркетинга и популяризиране на Приложението, включително на рекламни агенции, производители, дистрибутори и други, за извършване на маркетингови проучвания за поведението и търсенето на Потребителите.

Чл. 13. (1) Доставчикът не предоставя гаранции за пригодността за ползване на Приложението на мобилното устройство на Потребителя, както и за евентуални проблеми при неговото ползване, свързано с правилното функциониране на мобилното устройство и операционна система.

(2) Доставчикът не носи отговорност за прекъсване или влошаване на качеството на предоставяната функционалност през Приложението, които се дължат на обективни и/или технически фактори.

(3) Доставчикът не носи отговорност, ако мобилното устройство на Потребителя или базата данни на Доставчика, е достъпена от трето неоторизирано лице, доколкото това е било извън контрола на Доставчика.

(4) Доставчикът не носи отговорност спрямо трети лица, които отправят претенции към Потребителите на Приложението във връзка с неговото използване, както и за вреди причинени от Потребителя на трети лица.

(5) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване, притежание както на Потребителя, така и на Доставчика и негови парньори и подизпълнители, и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 14. (1) Доставчикът не носи отговорност за нарушения на права на интелектуална собственост на трети лица върху изображения, брандинг и всяко друго съдържание, публикувано от Потребителите при ползване на Приложението.

(2) Визуалните елементи в Приложението, с изключение на снимките на продуктите, представляват интелектуална собственост на Доставчика и не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварителното писмено съгласие на Доставчика.

(3) Потребителят има правото да използва Приложението за целите, за които то е създадено, като е забранено копирането, предаването, разпространението и съхранението на Приложението и материалите в него без предварителното писмено съгласие на Доставчика.

(4) Доставчикът използва единствено изображения на стоки и продукти, които са публикувани от Потребители, на които Доставчикът е предоставил възможност да качат свои снимки и материали съгласно чл. 9, ал. 2, като с публикуването им Потребителите гарантират, че не нарушават права на интелектуална собственост на трети лица.

(5) Използваните в Приложението имена и брандове на стоки и продукти принадлежат на техните собственици.

(6) Потребителите имат право да добавят нови продукти в приложението, в който случай Потребителят се задължава да не уврежда интересите на трети лица, включително като спазва изискванията на морала, добрите нрави, защитата на интелектуалната собственост, репутацията на третото лице, търговска тайна, защита на личните данни, защита на конкуренцията и потребителите и не извършва дискриминация по какъвто и да било начин. Потребителите носят самостоятелно гражданска, административна и наказателна отговорност за каченото и споделено от тях съдържание в Приложението.

Чл. 15. (1) Доставчикът не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Приложението чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт или издание, освен без писменото изрично одобрение.

(2) Препращането към материали в Приложението от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на Доставчика върху материалите или авторството на ползвателите върху изображенията, така че посетителите на сайта не биват въвеждани в заблуждение.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 16. (1) Доставчикът получава изричното съгласие на Потребителя за обработка на личните му данни чрез маркиране на чек-бокса за съгласие с Общите условия и Условията за обработка и защита на лични данни за използване на Приложението.

(2) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данн и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и съгласно Закона за защита на личните данни.

(3) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Доставчикът обработва включително техническа информация, свързана с използването на Приложението, която не цели идентификация на лицата-ползватели на Приложението, но би могла в съвкупност с други данни да доведе до индивидуализиране. Тази информация е технически необходима за осигуряване функционирането на Приложението и използването му от Потребителите.

(5) Доставчикът обработва личните данни на Потребителите съгласно приетите от него  Условия за обработка и защита на лични данни.

 

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, като последният уведомява по подходящ начин всички Потребители на Приложението. Ползването на Приложението от Потребителя след изменението в Общите условия се счита за приемане на измененията.

Чл. 18. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Потребителят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 19. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на Приложението, считано от 25 август 2020г.

 

УСЛОВИЯ ЗА ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ (PRIVACY NOTICE)

 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

  
Наименование„Смарт Гейт“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ204611507
Седалище и адрес на управлениегр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Адрес за кореспонденциягр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Имейл адресteam@ratemate.eu

 

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:

  
НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

 

„Смарт Гейт“ ООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на мобилното приложение Rate Mate (“Rate Mate”) на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трети страни.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването приложението Rate Mate, включително за следните цели:

 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на Rate Mate;
 • индивидуализирането Ви като потребител при преглеждането и оценяването на продуктите в Rate Mate;
 • осъществяване на двупосочен контакт с Вас във връзка с използването на Rate Mate;
 • статистически цели;
 • маркетингови и рекламни цели;
 • профилиране с цел подобряване на потребителското преживяване;
 • защита на информационната сигурност.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси, включително предоставянето им на трети заинтересовани страни при наличие на основание за това.

 

КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА НАШЕТО ДРУЖЕСТВО

Чл. 3. (1) Дружеството обработва предоставените от Вас лични данни при извършване на следните операции и за следните цели:

 • Регистрация на потребител и предоставяне на услугите на приложението Rate Mate –целта на операцията е създаване на профил за използване на Rate Mate и поддръжката му с оглед предоставяне на възможност на потребителите да преглеждат продуктите, да се информират за рейтинга им и оценките от други потребители, както и да дават своите оценки съобразно рейтинг схемата.
 • Обработване на предложения и сигнали от потребители на Rate Mate– целта на операцията е предоставяне на възможност на потребителите да се свържат с Администратора, за да отправят свои предложения или сигнали, включително предложения за публикуване на нови продукти в Rate Mate със снимки и описание от потребителите, съгласно процедурите, описани в Общите условия на Rate Mate.

Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни за регистрация (потребителско име, е-mail, парола (криптирана и неизвестна за Администратора))
 • Цел, за която се събират данните: 1) Индивидуализация на ползвател на приложението като потребител, 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 3) за целите на регистрация на потребител и създаване на профил в Rate Mate, когато изберете тази опция за създаване на профил;
 • Основание за обработка на личните Ви данни– Данните Ви за регистрация и създаване на профил в Rate Mate се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие (чрез интерфейса на приложението) – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Данни от профила Ви във Facebook (имена, профилна снимка, ID, имейл адрес, пол, местоположение, роден град, дата на раждане)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител и създаване на профил в Rate Mate, когато изберете тази опция за създаване на профил;
 • Основание за обработка на личните Ви данни– Данните Ви от профила Ви във Facebook, предоставени за регистрация и създаване на профил в Rate Mate, се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие (чрез интерфейса на приложението) – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Данни от Apple ID профила Ви, ако сте ползвател на iOS (имейл адрес)
 • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител и създаване на профил в Rate Mate, когато изберете тази опция за създаване на профил;
 • Основание за обработка на личните Ви данни– Данните Ви от Apple ID профила Ви, предоставени за регистрация и създаване на профил в Rate Mate, се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие (чрез интерфейса на приложението) – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Техническа информация, свързана с използването на Rate Mate (вид на мобилното устройство, идентификатор, IP адрес, операционна система, използван браузър и др.)
 • Цел, за която се събират данните: 1) осигуряване на информационна сигурност, събиране на диагностична информация за подобряване функционирането на приложението и др., без тази информация да води до индивидуализация на потребителя;
 • Основание за обработка на личните Ви данни– Техническата информация, свързана с използваното устройство, се обработва на основание легитимните интереси на Администратора – чл. 6, ал. 1, б. (д) GDPR.
 • Информация за използването на Rate Mate от потребителите(разглеждани продукти, потребителски интерес, рейтинг, потребителска активност и влизания в профила и друга неиндивидуализираща информация, свързана с ползването на Приложението)
 • Цел, за която се събират данните: 1) подобряване на предлагането спрямо потребителските предпочитания и 2) за статистически,  маркетингови и рекламни цели, включително за извършване на маркетингови проучвания за поведението и търсенето на потребителите;
 • Основание за обработка на личните Ви данни– Информация за използването на Rate Mate от потребителите се обработва на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

(5) Дружеството не събира и обработва данни за лица под 14 години, доколкото може да провери тази информация.

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в Rate Mate или до оттегляне на съгласието за обработване. След оттегляне на съгласието Ви за обработка на Вашите данни, Администраторът полага необходимите грижи да ги изтрие и унищожи без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива Вашата личност).

(2) Администраторът може да съхранява информация за Вас в анонимизиран вид и след оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни, когато това е необходимо с оглед неговите легитимни интереси, включително за извършване на статистически, маркетингови проучвания, рекламни дейности и предоставяне на информация за рейтинга и интереса към определени продукти от потребителите.

(3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение, опазването на легитимни интереси на Администратора, или друго.

 

ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Чл. 6. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни и други заинтересовани трети страни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът може да предаде Ваши лични данни в анонимизиран вид на трети лица, търговци, производители, рекламни агенции, агенции за маркетингови и социални проучвания и др., за целите на проучване, статистика, реклама, таргетиране, подобряване на предлагането и др. Предадените данни за потребителското Ви поведение по никакъв начин не могат да Ви индивидуализират.

(3) Администраторът предава част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации единствено при спазване на изискванията на GDPR и при условията по чл. 17 по-долу.

 

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 7. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или като използвате формата в Приложение № 1.

(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, чрез удостоверяване на имейл адреса, от който е изпратено искането или по друг подходящ начин.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил Rate Mate, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете по всяко време да направите нова регистрация.

 

ПРАВО НА ДОСТЪП

Чл. 8. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни чрез отправяне на искане по имейл.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ПОПЪЛВАНЕ

Чл. 9. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Администратора.

 

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ („ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

Чл. 10. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и реклами и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на следната информация:

 • електронна поща, с която сте извършили регистрация в Rate Mate, която е необходима, за да удостовери, че правото Ви да бъдете забравени е изпълнено и няма да се използва по никакъв начин след упражняване на правото ви на изтриване.

(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане по имейл до Администратора в свободен текст или с попълнена форма съгласно Приложение № 2.

(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(6) С изтриване на Вашите лични данни, Вашият акаунт ще стане неактивен. Разбира се, Вие ще можете по всяко време да направите нова регистрация.

(7) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ

Чл. 11. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

 

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ

Чл. 12. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите или да получите в електронен формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, като отправите искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

ПРАВО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 13. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

Чл. 14. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране, директен маркетинг или реклама.

 

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 15. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Чл. 16. За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на лица, които са обработващи данни, които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 17. Администраторът има право да предава Ваши лични данни на партньори и дружества, регистрирани в други държави, в случай че това е необходимо за предоставяне на услугата по използване на Приложението, както и за постигане на по-добри маркетингови и рекламни цели, като предава същата в минимален обем и доколкото е възможно – в анонимизирана или псевдонимизирана форма. Администраторът предприема всички разумни мерки да гарантира, че получателите в други държави осигуряват адекватно ниво на защита и са предприели необходимите технически и организационни мерки за защита на предаваните лични данни, доколкото е възможно предвид обстоятелствата.

Чл. 18. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

  
НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

 

Чл. 19. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 20. Ако предоставеното от Вас съгласие се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 21. Администраторът може да изменя тези Условия за обработка и защита на лични данни по всяко време, като Ви уведомява по подходящ начин за това.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТКА

 

Вашето потребителско име в Rate Mate*:

Данни за обратна връзка (имейл адрес, използван при регистрация)*:

 

До

  
Наименование„Смарт Гейт“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ204611507
Седалище и адрес на управлениегр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Адрес за кореспонденциягр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Имейл адресteam@ratemate.eu

 

☐Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:

☐Всички предоставени от мен лични данни

☐Само на тези данни …………………………………………………………….

за следните цели:

☐Следните цели: …………………………………….

………………………………………………………….

☐Всички цели

☐Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

  
НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – ИСКАНЕ „ДА БЪДА ЗАБРАВЕН“ –  ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С МЕН

 

Вашето потребителско име в Rate Mate*:

Данни за обратна връзка (имейл адрес, използван при регистрация)*:

 

До

  
Наименование„Смарт Гейт“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ204611507
Седалище и адрес на управлениегр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Адрес за кореспонденциягр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Имейл адресteam@ratemate.eu

 

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

  
НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – ИСКАНЕ ЗА ПРЕНОСИМОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Вашето потребителско име в Rate Mate*:

Данни за обратна връзка (имейл адрес, използван при регистрация)*:

 

До

  
Наименование„Смарт Гейт“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ204611507
Седалище и адрес на управлениегр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Адрес за кореспонденциягр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Имейл адресteam@ratemate.eu

 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на имейл адрес:

 

 

Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/ на посочения от мен администратор на посочения имейл адрес.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

  
НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАНЕ НА ДАННИ

 

Вашето потребителско име в Rate Mate*:

Данни за обратна връзка (имейл адрес, използван при регистрация)*:

 

До

  
Наименование„Смарт Гейт“ ООД
ЕИК/БУЛСТАТ204611507
Седалище и адрес на управлениегр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Адрес за кореспонденциягр. София 1373, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, бл. 28, вх. А, ет. 2, ап. 5
Имейл адресteam@ratemate.eu

 

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

………………

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

……………….

 

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

  
НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg